Latest Comics on Sale November 4

NARUTO 71
Masashi Kishimoto

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only

Toriko 32
Mitsutoshi Shimabukuro

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only

Shokugeki-no SOMA 10
Yuto Tsukuda / Shun Saeki / Yuki Morisaki

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only

SOUL CATCHER(S) 7
Hideo Shinkai

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only

ILLEGAL RARE 4
Hiroshi Shiibashi

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only

i-Shojo 3
Toshinori Takayama

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only

Hinomaru-Zumou 2
Kawada

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only

MY HERO ACADEMIA 1
Kohei Horikoshi

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only

Rough diamond Manga Gakko ni Yokoso 1
Tei Ogata

Trial here! ※Japanese Only
Buy now! ※Japanese Only